Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

   KOMPLEKS BOISK ORLIK 2012

 

 

REGULAMIN HARMONOGRAM ZDJĘCIA

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W BĄKOWICACH

 

§ 1. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.

2. Kompleksie – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem zlokalizowanym w Bąkowicach.

3. Instruktorze należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia sportowe: to jest trenera animatora, zatrudnionego na obiekcie.

4. Gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć osobę sprawującą z upoważnienia Wójta Gminy Świerczów nadzór nad stanem technicznym i estetycznym kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”.

5. Opiekunie należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera lub opiekuna grup szkolnych lub sportowych, jak również pełnoletnią osobę, odpowiedzialną za zorganizowane grupy rekreacyjne lub występującą w imieniu grup organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia.

§ 2. 1. Kompleks jest własnością Gminy Świerczów.

2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

3. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

4. Kompleks jest czynny w następujących terminach:

1) kompleks dostępny dla szkół z terenu Gminy Świerczów: przez cały rok szkolny w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek:
godz. 8:00 – 15:00 – pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2) kompleks dostępny dla wszystkich chętnych w miesiącach marzec – czerwiec i wrzesień – listopad: poniedziałek – piątek godz. 15:00 – 21:00, sobota 12:00 – 17:00, niedziela 15:00 – 20:00,

3) kompleks dostępny dla wszystkich chętnych w miesiącach grudzień – luty: poniedziałek – niedziela godz. 16:00 – 19:00,

4) kompleks dostępny podczas ferii letnich (lipiec, sierpień): poniedziałek – niedziela godz. 9:00 – 12:00 i 15:00 – 21:00.

5. Korzystanie z Kompleksu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek i za zgodą Administratora, z Kompleksu można korzystać w dodatkowych terminach.

6. Administrator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4, na okresy co najmniej półroczne, po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów.

7. Harmonogram zajęć sportowo – rekreacyjnych wywieszany jest na tablicy ogłoszeń Kompleksu.

8. Administrator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem na wniosek Wójta Gminy Świerczów lub w przypadku organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, które nie były wcześniej planowane.

9. Administrator jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub warunki atmosferyczne, w tym długotrwałe opady, zaśnieżenie, temperaturę powyżej 30°C i poniżej - 10°C.

10. Ustala się obligatoryjne terminy, w których Kompleks będzie nieczynny:

• 1 listopada, 11 listopada,

• Wigilia, pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia,

• 31 grudnia, Nowy Rok,

• Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota,

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

• Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.

§ 3. 1. Korzystający z Kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Podmioty korzystające z Kompleksu zobowiązane się do dokonywania wpisów w dzienniku użytkowników obiektów. Opiekun dokonuje wpisu poświadczając własnoręcznym podpisem i okazując instruktorowi dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się używanie obuwia typu halowego, a na piłkarskim ze sztuczną trawą, obuwia piłkarskiego bez wysokich i twardych kołków lub kolców – zaleca się typu turf (TF).

4. Boiska, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w Kompleksie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami instruktora lub gospodarza obiektu.

5. Sprzęt sportowy wydaje instruktor lub gospodarz obiektu, albo wyznaczona przez jednego z nich inna osoba.

6. Korzystający ze sprzętu, po zakończonych zajęciach zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt instruktorowi lub gospodarzowi obiektu.

7. Za zniszczenie sprzętu przez grupę odpowiada jej opiekun (osoba dokonująca wpisu w dzienniku użytkowników).

8. Administrator obiektu oraz pracownicy Kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z obiektu grup pod nadzorem opiekunów.

§ 4. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) korzystania z Kompleksu bez zgody instruktora,

2) używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia i nawierzchnię boisk,

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody instruktor lub gospodarz obiektu i stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników,

4) wnoszenie materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia i materiałów łatwopalnych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

5) wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe i obiekty socjalne,

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom,

7) wprowadzania zwierząt,

8) korzystania z boiska w trakcie opadów deszczu, śniegu oraz z mokrą nawierzchnią,

9) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

10) zaśmiecania obiektów, szczególnie ziarnami słonecznika i gumą do żucia.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie innych zajęć rekreacyjno – sportowych odpowiednio trener lub instruktor prowadzący zajęcia.

§ 5. 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekuna lub instruktora.

2. Prowadzący zajęcia lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi odpowiedzialność.

3. Przed każdymi zajęciami prowadzący lub opiekun ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

4. Opiekun lub prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne jest zobowiązany powiadomić instruktora lub administratora obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń na boisku.

5. W czasie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie można korzystać z urządzeń Kompleksu.

6. Zabrania się prowadzenia w Kompleksie działalności handlowej i gastronomicznej bez zezwolenia Administratora.

7. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje instruktor lub administrator, który może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z urządzeń,

3) nakazać opuszczenie terenu obiektu.

8. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

9. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Kompleksu lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:

·         Telefon alarmowy – 112,

·         Policja – 997,

·         Pogotowie ratunkowe – 999,

·         Straż pożarna – 998,

·         Instruktor – 600 485 270,

·         Administrator obiektu 77 4196111.

§ 6. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje wszczęcie postępowania na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Regulamin i harmonogram jest dostępny na stronie internetowej: Szkoły Podstawowej w Bąkowicach (http://sp_bakowice.wodip.opole.pl) w zakładce „ORLIK 2012”, stronie internetowej Gminy Świerczów (www.swierczow.pl) oraz tablicy ogłoszeń.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

Góra strony

 

HARMONOGRAM

 

MARZEC 2014r.

I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

03.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry i zabawy

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

04.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Prowadzenie piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

05.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Przyjęcie i podanie piłki

Juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

06.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice.

piątek

07.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

08.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

09.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

I I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

10.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w p.n.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

11.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Prowadzenie piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

12.03

1

2

1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Podania i przyjęcia piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

13.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja ogólna

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice.

piątek

14.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

15.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

16.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

III

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

17.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

18.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Drybling

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

19.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry uzupełniające

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

20.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Podania i przyjęcia piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

21.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

22.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

23.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

IV tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

24.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.0 

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Podania i przyjęcia piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

25.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gra 1x1

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

26.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

27.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

28.03

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

29.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

30.03

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

 

KWIECIEŃ 2014r.

I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

31.03

 

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Podania i przyjęcia piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

01.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Prowadzenie piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

02.04

1

2

1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Przyjęcia i podania piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

03.04

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Gry i zabawy z piłką

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

04.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

05.04

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

06.04

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

I I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

07.04

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

08.04

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Prowadzenie piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

09.04

1

2

 1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Podania i przyjęcia piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

10.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

11.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

12.04

5

12.00-17.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

13.04

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

III tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

14.04

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

15.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Drybling

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik 

środa

16.04

1

2

 1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry uzupełniające

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

17.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Doskonalenie gry w p. nożną

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

18.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

19.04

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

20.04

-

-

-

IV tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

21.04

-

-

-

wtorek

22.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gra 1x1

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

23.04

1

2

1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

24.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

25.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

26.04

5

15.00-20.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

27.04

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

V tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

28.04

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

29.04

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gra 1x1

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

30.04

1

2

 1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Koordynacja w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

 

MAJ 2014r.

I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

05.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry i zabawy w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

06.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gra 1x1

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

07.05

1

2

 1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00

 18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Przyjęcia i podania piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

08.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

09.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

10.05

5

15.00-20.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

11.05

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

II

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

12.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

13.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Drybling

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

14.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Przyjęcia i podania piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

15.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gry uzupełniające

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

16.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

17.05

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

18.05

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

III

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

19.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry i zabawy w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

20.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Gra 2x2

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

21.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Koordynacja w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

22.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Przyjęcia i podania piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

23.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

24.05

5

15.00-20.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

25.05

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

IV

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

26.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Technika w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

27.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Gra 2x1

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

28.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00 

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Strzały w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

29.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Gra 2x2 – piłka nożna

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

30.05

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

31.05

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

01.06

5

15.00-20.00

Turniej z okazji Dnia Dziecka

 

 

CZERWIEC 2014r.

I

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

02.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gry i zabawy w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

03.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Gra 3x3

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

04.06

1

2

1

 2

15.00-16.00

16.00-18.00 

18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Przyjęcia i podania piłki

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

05.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

06.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

07.06

5

15.00-20.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

08.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

II

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

09.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Strzały w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

10.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Drybling

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

11.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Małe gry

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

12.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

13.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

14.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

15.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

III

tydzień

Dzień tygodnia

Data

liczba godzin

Godziny zajęć

Tematyka zajęć

poniedziałek

16.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra 4x4 w piłce nożnej

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

wtorek

17.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP – Drybling

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik

środa

18.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Gry uzupełniające

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

19.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Przyjęcia i podania piłki

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

20.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

21.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

niedziela

22.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

środa

25.06

1

2

 1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

 19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening – Strzały w piłce nożnej

Trening - juniorzy Starościn

Trening - seniorzy Świerczów

czwartek

26.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

SP - Koordynacja

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Aerobik i trening - seniorzy Bąkowice

piątek

27.06

1

2

1

2

15.00-16.00

16.00-18.00

18.00-19.00

19.00-21.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Trening - Gra w PN

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

Gra w p. nożną Młodzież - Oldboje

sobota

28.06

5

15.00-20.00

Turniej Małej Ligi

niedziela

29.06

5

15.00-20.00

Zajęcia sportowo - rekreacyjne

 

ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

Góra strony

wstecz