Szkoła Podstawowa im. Stanisława Moniuszki w Bąkowicach

MEN       WOM      Kuratorium       WODIiP       CKE       OKE Wrocław       Gmina Świerczów       WSzPWN       WSiP       Polska

 

  Strona główna

  Aktualności

  Informacje o szkole

  Historia szkoły

  Pracownicy

  Dokumenty szkolne

  Przyjaciele szkoły

  Dla rodziców

  Dla ucznia

  Plan zajęć

  Galeria

 

     Napisz do nas

                                    

   KOMPLEKS BOISK ORLIK 2012

 

 

REGULAMIN HARMONOGRAM ZDJĘCIA

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH

„MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W BĄKOWICACH


 

§ 1. Ilekroć w treści niniejszego regulaminu jest mowa o:

1. Administratorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bąkowicach.

2. Kompleksie – należy przez to rozumieć kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” wraz z zapleczem zlokalizowanym w Bąkowicach.

3. Instruktorze należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia sportowe: to jest trenera animatora, zatrudnionego na obiekcie.

4. Gospodarzu obiektu – należy przez to rozumieć osobę sprawującą z upoważnienia Wójta Gminy Świerczów nadzór nad stanem technicznym i estetycznym kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012”.

5. Opiekunie należy przez to rozumieć nauczyciela, trenera lub opiekuna grup szkolnych lub sportowych, jak również pełnoletnią osobę, odpowiedzialną za zorganizowane grupy rekreacyjne lub występującą w imieniu grup organizowanych doraźnie na pojedyncze zajęcia.

§ 2. 1. Kompleks jest własnością Gminy Świerczów.

2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

3. Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych.

4. Kompleks jest czynny w następujących terminach:

1) kompleks dostępny dla placówek oświatowych z terenu Gminy Świerczów przez cały rok szkolny w dniach, w których odbywają się zajęcia szkolne: poniedziałek – piątek: godz. 8:00 – 15:00 – pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia,

2) kompleks dostępny dla wszystkich chętnych w miesiącach marzec – listopad według harmonogramu umieszczonego na stronie internetowej szkoły w zakładce "ORLIK" i przy wejściu do szatni Kompleksu.

5. Korzystanie z Kompleksu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek i za zgodą Administratora, z Kompleksu można korzystać w dodatkowych terminach.

6. Administrator ustala w formie pisemnej szczegółowy harmonogram zajęć odbywających się w terminach określonych w ust. 4, na okresy miesięczne po uprzednim zapoznaniu się z opiniami i wnioskami dyrektorów szkół, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych podmiotów.

7. Harmonogram zajęć sportowo – rekreacyjnych wywieszany jest przy wejściu do szatni Kompleksu.

8. Administrator jest upoważniony do zmiany przyjętego na dany okres harmonogramu lub odwołania niektórych zajęć objętych harmonogramem na wniosek Wójta Gminy Świerczów lub w przypadku organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, które nie były wcześniej planowane.

9. Administrator jest upoważniony do odwoływania, czasowego zawieszania lub ograniczania czasu zajęć ze względu na ważne wydarzenia państwowe lub warunki atmosferyczne, w tym długotrwałe opady, zaśnieżenie, temperaturę powyżej 30°C i poniżej - 10°C.

10. Ustala się obligatoryjne terminy, w których Kompleks będzie nieczynny:

• 1 listopada, 11 listopada,

• Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota,

• Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych,

• Inne dni zarządzone przez administratora obiektu.

§ 3. 1. Korzystający z Kompleksu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Podmioty korzystające z Kompleksu zobowiązane się do dokonywania wpisów w dzienniku użytkowników obiektów. Opiekun dokonuje wpisu poświadczając własnoręcznym podpisem i okazując instruktorowi dokument tożsamości ze zdjęciem.

3. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego, przy czym na boisku wielofunkcyjnym dopuszcza się używanie obuwia typu halowego, a na piłkarskim ze sztuczną trawą, obuwia piłkarskiego bez wysokich i twardych kołków lub kolców – zaleca się typu turf (TF).

4. Boiska, wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się w Kompleksie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem oraz poleceniami instruktora lub gospodarza obiektu.

5. Sprzęt sportowy wydaje instruktor lub gospodarz obiektu, albo wyznaczona przez jednego z nich inna osoba.

6. Korzystający ze sprzętu, po zakończonych zajęciach zobowiązany jest zdać nieuszkodzony sprzęt instruktorowi lub gospodarzowi obiektu.

7. Za zniszczenie sprzętu przez grupę odpowiada jej opiekun (osoba dokonująca wpisu w dzienniku użytkowników).

8. Administrator obiektu oraz pracownicy Kompleksu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania z obiektu grup pod nadzorem opiekunów.

§ 4. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz wykorzystania boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1) korzystania z Kompleksu bez zgody instruktora,

2) używania nieodpowiedniego obuwia i innego sprzętu niszczącego urządzenia i nawierzchnię boisk,

3) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego jak do gry na poszczególnych boiskach, w tym rowerów, skuterów, deskorolek, rolek i innego rodzaju sprzętu, na które nie wyraził zgody instruktor lub gospodarz obiektu i stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników,

4) wnoszenie materiałów pirotechnicznych, urządzeń laserowych, źródeł ognia i materiałów łatwopalnych, opakowań szklanych oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,

5) wchodzenia na ogrodzenia, urządzenia sportowe i obiekty socjalne,

6) przeszkadzania w zajęciach lub grze innym uczestnikom,

7) wprowadzania zwierząt,

8) korzystania z boiska w trakcie opadów deszczu, śniegu oraz z mokrą nawierzchnią,

9) palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających oraz przebywania w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,

10) zaśmiecania obiektów, szczególnie ziarnami słonecznika i gumą do żucia.

2. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób na obiekcie w czasie planowanych zajęć szkolnych ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, w czasie innych zajęć rekreacyjno – sportowych odpowiednio trener lub instruktor prowadzący zajęcia.

§ 5. 1. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z obiektu pod nadzorem opiekuna lub instruktora.

2. Prowadzący zajęcia lub opiekun opuszcza obiekt ostatni po wyjściu całej grupy, za którą ponosi odpowiedzialność.

3. Przed każdymi zajęciami prowadzący lub opiekun ma obowiązek sprawdzić stan techniczny udostępnianych urządzeń oraz sprzętu sportowego.

4. Opiekun lub prowadzący zajęcia sportowo – rekreacyjne jest zobowiązany powiadomić instruktora lub administratora obiektu o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego, a także o fakcie uszkodzenia urządzeń na boisku.

5. W czasie szczególnie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie można korzystać z urządzeń Kompleksu.

6. Zabrania się prowadzenia w Kompleksie działalności handlowej i gastronomicznej bez zezwolenia Administratora.

7. Wiążące rozstrzygnięcia dotyczące sposobu korzystania z boisk podejmuje instruktor lub administrator, który może:

1) nakazać zmianę obuwia sportowego,

2) zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie lub korzystanie z urządzeń,

3) nakazać opuszczenie terenu obiektu.

8. Za rzeczy własne pozostawione na terenie obiektu przez użytkowników odpowiada właściciel pozostawionej rzeczy.

9. W razie wypadku lub zakłócenia porządku, pracownicy Kompleksu lub opiekunowie zobowiązani są do powiadomienia odpowiednich służb:

·         Telefon alarmowy – 112,

·         Policja – 997,

·         Pogotowie ratunkowe – 999,

·         Straż pożarna – 998,

·         Instruktor – 600 485 270,

·         Administrator obiektu 77 4196111.

§ 6. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu spowoduje wszczęcie postępowania na podstawie odrębnych przepisów.

§ 7. Regulamin i harmonogram jest dostępny na stronie internetowej: Szkoły Podstawowej w Bąkowicach w zakładce „ORLIK”, stronie internetowej Gminy Świerczów  oraz przy wejściu do szatni Kompleksu.

Wójt Gminy Świerczów

Barbara Bednarz

Góra strony

 

HARMONOGRAM

 

Godziny otwarcia - Październik 2020 r.

Poniedziałek - 16 do 21

Wtorek - 20 do 22

Środa - 16 do 21

Czwartek - 19 do 22

Piątek 20 do 22

 Sobota - 15 do 20

Niedziela - 15 do 20

tel. 600 485 270

 

ZDJĘCIA

 

 

 

 

 

Góra strony

wstecz